Có nên đặt đặt Gương trong phòng ngủ, và nếu có thì bố trí gương trong phòng như thế nào?